scottlava:

Goodbye, Ray Bradbury!  My favorite author of all time.

<3

scottlava:

Goodbye, Ray Bradbury!  My favorite author of all time.

<3